Stručné dějiny České republiky

Dnešní Česká republika byla poprvé osídlena Kelty ve 4. století př. n. l. Keltský kmen Boii dal zemi latinský název Boiohaemum (Bohemia). Kelty později vystřídal germánský kmen (kolem roku 100 n. l.) a slovanské národy (6. století).

V roce 863 přišli na část dnešní České republiky, na Moravu, byzantští křesťanští misionáři Konstantin a Metoděj. Zavedli zde slovanskou liturgii. Vliv římskokatolické církve se však rozšířil a stal se rozhodujícím v průběhu dějin Čech a Moravy.

K postupnému posilování českého státu došlo za vlády přemyslovské dynastie, která započala v 9. století. Přesto je zastínili Němci a v roce 950 se Čechy staly součástí Svaté říše římské.

Čtrnácté století je označováno za zlatý věk Čechů. Za vlády Karla IV. se Čechy staly bohatými a mocnými. V roce 1355 byl Karel IV. dokonce zvolen císařem Svaté říše římské. Svatá říše římská vládla zemi po mnoho let až do 19. století, kdy nad ní převzali kontrolu Rakušané a Habsburkové.

Na počátku 19. století se český průmysl rychle rozvíjel – vzkvétal textilní průmysl, cukrovarnictví i železářství. Rostl také zájem o českou kulturu a historii, a to díky předním mozkům 19. století, jako byli Josef Dobrovský (jazykovědec) a František Palacký (historik). Ve stejném období psal opery, koncerty a symfonie také velký český skladatel Antonín Dvořák (1841-1904).

Porážka Rakouska-Uherska v první světové válce otevřela cestu ke vzniku samostatného státu Československo, který vznikl 28. října 1918. Prvním prezidentem Československa se stal Tomáš Garrigue Masaryk.

Konec Československa přinesla Mnichovská konference, která se konala v roce 1939. V Mnichově se Velká Británie, Francie a Itálie (bez účasti Československa) dohodly, že obětují československý stát, a umožnily Německu Adolfa Hitlera anektovat některé části země.

Po druhé světové válce se obnovená republika stala součástí sovětské mocenské sféry. Od komunistického převratu v únoru 1948 až do sametové revoluce v roce 1989 vládla v Československu Komunistická strana Československa. Během éry vlády komunistické strany čelily tisíce Čechoslováků politické perzekuci a někteří byli dokonce umučeni k smrti.

Pražské jaro bylo období politické liberalizace a masových protestů v Československu, které začalo 5. ledna 1968 a trvalo do 21. srpna 1968. Reformy Pražského jara byly silným pokusem tehdejšího prezidenta Alexandra Dubčeka o poskytnutí dalších práv občanům Československa v rámci částečné decentralizace ekonomiky a demokratizace. Poskytnuté svobody zahrnovaly uvolnění omezení médií, projevu a cestování. Pokus o změnu a humanizaci komunistické totality však ztroskotal, když v srpnu 1968 vtrhl do země Sovětský svaz a další členové Varšavské smlouvy, aby reformy potlačili.

Teprve v roce 1989 se komunistický režim díky sametové revoluci definitivně zhroutil. Sametová revoluce byla nenásilným přechodem k moci, který probíhal od 17. listopadu do 29. prosince 1989. Masivní demonstrace proti vládě jedné strany Komunistické strany Československa vedené studenty a disidenty vedly k ukončení 41 let trvající vlády jedné strany v Československu a následné přeměně na parlamentní republiku.

Dne 1. ledna 1993 bylo Československo pokojně rozděleno na dva nezávislé státy: Česká republika a Slovenská republika. Prvním prezidentem České republiky byl zvolen Václav Havel. V následujících letech vstoupila Česká republika do OECD (1994), NATO (1999) a EU (2004).

Dnes je Česká republika pluralitní parlamentní demokracií s více stranami, v jejímž čele stojí prezident jako hlava státu a předseda vlády jako šéf vlády. Parlament se skládá z Poslanecké sněmovny (200 členů) a Senátu (81 členů).

Scroll to Top